8. Ochrana osobných údajov

IS elektronického obchodu spoločnosti Consulting & Trading, s.r.o., je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg.č.: 201411855.

Plne rešpektujeme súkromie svojich Kupujúcich, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu s Kupujúcim. V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

 V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Predávajúcí týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich Kupujúcich, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosti neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia tovaru.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ elektronického obchodu súčasne zaväzuje, že na prianie Kupujúciho, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ elektronického obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi Kupujúcich v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neoplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

podľa zákona č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci zastúpený spoločnosťou  Consulting & Trading, s.r.o., so sídlom Tichá 3000/23, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46 806 954 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, odd. SRO, vl. Č. 32507/N., prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a ich spracovanie sa riadi zákonom č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V žiadnom prípade neposkytujeme tieto informácie tretej strane s výnimkou dopravcov a sprostredkovateľov Predávajúceho.

8.1 Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúceho, ktoré boli poskytnuté Predávajúcemu v rámci poskytovania jeho služieb.

8.2 Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok elektronického obchodu . Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie, dátum narodenia, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo (prípadne IČO, DIČ).

8.3 Kupujúci registráciou alebo nákupom na Stránkach súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Predávajúceho.

8.4 Predávajúci zhromažďuje Osobné údaje za účelom: (i) plnenia zmluvy, ktorej stranou je subjekt údajov, (ii) ochrany práv a právom chránených záujmov Predávajúceho a subjektu údajov, (iii) ponúkania tovaru alebo služieb subjektu údajov, (iv) interných marketingových analýz a štatistických účelov prieskumu pre vnútorné potreby Predávajúceho.

8.5 Osobné údaje sú sprístupnené iba Slovenskej pošte a.s., prípadne ďalším zmluvným prepravcom, za účelom použitia takýchto osobných údajov na doručovanie tovaru, teda k plneniu zmluvy.

8.7 Poskytovanie Osobných údajov kupujúceho je dobrovoľné; bez neho však nemožno služby elektronického obchodu využiť.

8.8 Kupujúci môže svoje Osobné údaje opraviť v rámci sekcie Môj účet, ktorá je prístupná po prihlásení. Predávajúci registráciu kupujúceho v elektronickom obchode na jeho žiadosť zruší alebo blokuje. Spolu so zrušením registrácie dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov kupujúceho v elektronickom obchode.

8.9 Za účelom informovania Kupujúceho o prebiehajúcich kampaniach, Predávajúci posiela Kupujúcim informácie vo mailovej forme Newsletter. Zasielanie týchto informácií môže Kupujúci obmedziť alebo zrušiť v každom maily Newsletter.

8.10 Ak sa Kupujúci domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika.

8.11Kupujúci berie na vedomie, že Stránky sú monitorované a môžu zachytiť informácie o návšteve Kupujúceho.

8.12 Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

8.13 Elektronický obchod je hostovaný spoločnosťou ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČO: 25115804 zapísaná do Obchodného registra Městskýho soudu v Praze, Spis. Zn.: C.51029.

Súhlas s využitím cookies

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Súbory cookie používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov.

Pozrite si zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa, a prečítajte si o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzerciiPravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť Google chráni pri používaní súborov cookie vaše osobné údaje a iné informácie.