Consulting & Trading, s. r. o. - takmer 10 rokov spolupráce s výrobcami z Ázie a Expresným zákazkovým importom.
V prípade záujmu o B2B objednávku / množstevný odber (1000+ks) nás kontaktuje na info@consultandtrade.com spolu s Vašim výpisom z ORSR alebo IČO. Objednávky sú vybavované priamo z kapacít výrobcu.

Možnosť zaslania 1ks vzorky respirátora s kópiou certifikátu zhody CE 

AKTUÁLNE: 

V platnosti Zákon č. 69/2020 Z. z. § 4 - Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkovzákaz predaja respirátorov širokej verejnosti (okrem viď nižšie)

PRIMÁRNE prioritne uspokojujeme objednávky od a) a b),

 • a teda poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (súkromné aj štátne), Domovom Dôchodcov/Seniorov, Centrom Sociálnych služieb, Ambulanciám, Doktorom, a iným zdravotníckým pracovníkom

SEKUNDÁRNE uspokojujeme objednávky od osôb c)h),

 • a teda zamestnávateľom a povolaniam s nevyhnutným používaním ochranných prostriedkov viď ZOZNAM PRÁC nižšie,
 • a osobám, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody.

TERCIÁLNE uspokojujeme objednávky od osôb i)

Celý zoznam, pre ktorý je predaj respirátorov POVOLENÝ:

 • a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
 • b) zdravotníckemu  pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
 • c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
 • d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
 • e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
 • f) právnickej osobe alebo fyzickej – osobe podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné   služby na území Slovenskej republiky,
 • g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
 • h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
 • i) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).

ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH JE POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV NEVYHNUTNÉ Z DÔVODU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 1. Práca s nebezpečnými látkami,
 2. práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
 3. práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,
 4. práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
 5. práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
 6. vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
 7. práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,
 8. likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
 9. práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
 10. práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
 11. nanášanie náterových látok,
 12. ťažba, úprava a zušľachťovaní nerastov s vysokou prašnosťou,
 13. strojové brúsenie dreva,
 14. zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,
 15. práca v archívoch.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia: 

25.03.2020 Všetkým osobám sa zakazuje s účinnost'ou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzat' a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)